Cesta: Aktuality / Etická firma má konkurenční výhodu


Etická firma má konkurenční výhodu

Se změnami přístupů ke všem profesím se mění i žebříček hodnot a vstupují do něj mnohem více i lidské faktory. Etika byla vždy součástí života podniků, stejně jako filozofie konkrétní firmy. Po jisté krizi etiky na začátku století, která byla v českém prostředí jistě důsledkem „divokých“ 90. let, se znovu dostává do popředí, a to ve všech oblastech, HR nevyjímaje. V personalistice vlastně vše začíná…


Je zřejmé, že zaměstnanci jsou mnohem citlivější na dodržování etických pravidel než dříve, a výrazně právě v oblasti HR. Jedná se jak o vztahy mezi zaměstnanci na stejné pozici, tak o vztahy mezi zaměstnanci, kteří jsou na odlišné pozici v rámci firemní hierarchie. Promítá se zde vliv celkového chování a přeměn firem – snaží se nastolit a dodržovat pravidla napříč všemi oblastmi, mít tzv. čistý stůl, ať v oblasti financí, obchodování nebo právě zaměstnanců. Odrazem toho je rostoucí poptávka po různých druzích auditů, v poslední době také i právě v oboru HR. Doporučení se netýkají jen strategií, jakým způsobem sestavit funkční, ale také stoprocentně efektivní tým. K tomu je zapotřebí, aby na jednotlivé zaměstnance působilo prostředí jak přátelsky po lidské stránce, tak férově po stránce pracovní. Takový postup se samozřejmě firmám vyplácí, protože pak podnik jako celek působí tímto způsobem i navenek, na své klienty a v neposlední řadě na další firmy, s nimiž může spolupracovat. Etika nejvíce zasahuje do zahajování a ukončování zaměstnaneckých poměrů a projevuje se tudíž již při výběru nových zaměstnanců. V přijímacích pohovorech došlo k jistému posunu; nejen že si firma „zkouší“ potenciální zaměstnance, ale i naopak jednotlivci hodnotí mnohem více než dříve firmu, a to právě na základě vedení přijímacího řízení. Zde vstupuje do popředí dodržování zásad rovných příležitostí, nediskriminace apod. Informací o firmě je i způsob ukončování pracovních poměrů, zvláště pokud dojde k propouštění, tedy zaměstnanec neodchází dobrovolně. Důležitá je transparentní komunikace a férový přístup, v poslední době nejvíce v podobě služby outplacement.


Málo se přihlíží k etickému chování zaměstnanců

Postup, začleňování a hlavně dodržování etických pravidel je zvláště v českém prostředí stále na začátku. Zaměstnanci problém vidí nejvýrazněji v otázce odměňování za etické chování, které je ve většině případů naprosto neadekvátní. Podporou ve formě  bonusů se samozřejmě zvyšuje motivace zaměstnanců. Jistá forma kompenzace se začíná objevovat v různých firemních soutěžích a vyhlášeních zaměstnanců měsíce za konkrétní činnost, ale i v přihlédnutí k etickému chování v soutěžích komplexnějšího charakteru, jako je například zaměstnanec roku. Druhým zmiňovaným problémem, který zaměstnanci v této otázce vnímají, je nábor nových a propouštění stávajících zaměstnanců, kdy se k etickému chování přihlíží velice málo. Jestliže etika není pojímána jako jeden ze základních hodnoticích požadavků na zaměstnance a v případě propouštění se na ni nebere ohled, v podstatě za ni jednotlivci „nedostávají body“, je to pro ostatní demotivující a tento trend se pak projeví v rámci celé firmy i v působení podniku navenek – na klienty, resp. na celou společnost. Zde pak mají vliv velké asociace, které hodnotí firmy z různých hledisek a udělují jim nejrůznější ceny, které fungují jako velmi dobrá reklama. Tlak na změnu začíná být čím dál tím větší, ale zatím je stále nedostatečný. Pokud chce firma uplatňovat etická pravidla a vyžaduje jejich dodržování ve všech odděleních, musí důsledně vybudovat etickou kulturu, nastolit její rysy a určit směr, kudy se bude vyvíjet. Ideální v takovém případě je zjevná spolupráce jak vysokého managementu a oddělení lidských zdrojů, tak i například dotazníkově se zaměstnanci na nižších postech, k čemuž má právě oddělení HR přístup a prostředky.


Management jde příkladem

Vše začíná u managementu, který svým chováním nastavuje normy pro celou firmu. Zásadní je nediskriminovat zaměstnance v kariérním postupu – například ženy ve vysokém managementu, a to nejen z hledisla postu či platu, ale ve firmách by měl být samozřejmostí například bezbariérový přístup. Mimo tyto základní přístupy by měl management podporovat vyjádření názoru jednotlivců a dávat jim zpětnou vazbu o jejich důležitosti ve firmě. ManpowerGroup provádí pravidelné roční sledování spokojenosti zaměstnanců. Výsledky se vyhodnocují a zpracují za účasti zájemců ze všech skupin zaměstnanců za každou oblast, poté se vytvářejí akční plány, které dále rozvíjejí otázky ke zlepšení. Společnost se snaží dodržovat hodnoty vyjádřené heslem „lidé, znalosti, inovace“, tedy lidé jsou první mezi třemi hodnotami společnosti. V České republice je otázka etického vnímání posunuta, existuje zde vysoká míra korupce a lidé ji akceptují. Někdy je ale těžké posoudit její hranice, a proto by firmy měly určit jistá pravidla popsaná ve standardech. V ManpowerGroup každý zaměstnanec obdrží při nástupu etický kodex společnosti. Každý rok navíc probíhá on-line trénink etického jednání, v němž jsou desítky modelových situací, jež slouží jako vodítko ke správnému chování v případě obvyklých situací v oblastech, jako je přístup a jednání s kolegy, závazky vůči společnosti a akcionářům (střety zájmů atd.), závazky vůči obchodním partnerům (postupy při prodeji atd.) a závazky vůči okolí (korupce, ekologie, politika). K tomu se váže i propracovaný systém, jak neetické chování řešit, a potřeba mít nastavená pravidla pro případné nezávislé interní vyšetřování. Etika existovala ve firmách vždy, ať už v rámci celé firmy, nebo jejích částí. Měnila se jen míra její důležitosti a s tím spojené dodržování daných pravidel. S nástupem nové doby v oblasti nejen personalistiky, kdy je kladen větší důraz na jednotlivce, jeho osobní život a propojení se zaměstnáním a zároveň i na vnímání jisté společenské zodpovědnosti firmy se opět etika dostává do popředí a nutí firmy a její vedení se tomuto trendu podřídit. Podniky si uvědomují, že i tímto poroste jejich konkurenceschopnost.

 

Autor: Jaroslav Páviš

Článek převzat z www.hrforum.cz, původní text zde